Adwokat Daria Skórska prowadzi następujące rodzaje spraw:

 • sprawy o zapłatę
 • uchylenie się od skutków oświadczań woli
 • ubezwłasnowolnienie
 • ochrona dóbr osobistych
 • spory związane ze współwłasnością
 • zasiedzenie 
 • służebności (gruntowe, przesyłu)
 • niewykonanie  lub nienależyte wykonanie zobowiązań
 • naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • odszkodowania i zadośćuczynienia (m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych) 
 • uznanie wzorca umownego za niedozwolony
 • sprawy konsumenckie
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych 
 • zabezpieczenie wierzytelności